• هرمزگان – جزیره هندورابی – اسفند 1387

  • هرمزگان – بخش جناح – سعود سراسری به ارتفاعات داربست – بهمن 1387

  • هرمزگان – کوه گنو – بهمن 1387

  • کوهپیمایی در ارتفاعات شهر فین هرمزگان – دی ماه 1387

  • هرمز گان – کوه سرخوا – آذر 1387

  • هرمزگان – کوه گنو – آذر 1387

  • اولین پست سایت رو با سفری خاطره انگیز به کوه گنو شروع می کنم.